Midlertidig logo
 
Meny
Kart


Beliggenhet
Sentral beliggenhet ca 21 km syd for Geilo
Klikk på kartet

Reguleringsbestemmelser
28. juli 2004
REGULERINGSPLAN/ENDRING AV REGPLAN FOR DAGALIÅSEN DEL I  BESTEMMELSER
Endret etter kommunestyrevedtak av 11.12.03

Innledning
Bestemmelsene gjelder innenfor område som er avmerket på plankartet.

Område har følgende formål:

1 Byggeområde
2 Landbruksområde
6 Spesialområde

 

1. BYGGEOMRÅDE

1.1 Innenfor område kan det oppføres fritidsboliger

1.2 Tillatt utnytting:
For hver hyttetomt merket med TUN er samlet tillatt bruksareal T-BRA satt til 425 kvm. Ingen enkeltbygning skal overstige T-BRA på 200 kvm.
For tomter som ikke er merket med tun er T-BRA satt til 225 kvm
Det presiseres at også parkeringsareal skal beregnes med i T-BRA 

1.3 Tillatt bygningshøyde:
Tillatt bygningshøyde beregnes ut fra veiledning til teknisk forskrift. Maksimal mønehøyde settes til 5,5 m. For tuntomt 1 og 2 er maksimal mønehøyde 5 m. Alt målt fra gjennomsnittelig planert terrengnivå. 
Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 3,5 m fra ferdig planert terreng.

1.4 Antall enheter:
Hyttetomtene som er merket som tun tillates oppført med inntil 3 selvstendige hytteenheter på hver tomt. Det vises til "Lov om eierseksjonering" når det gjelder hva som regnes som enhet.
På tomter som ikke er merket med TUN er det lov å føre opp en enhet med eventuelt tilhørende uthus.

1.5 Fargevalg og takflater:
All bebyggelse skal holdes i mørke brunfarger i skalaen brun-mørk brun.
Takbelegg skal være i enten torv, skifer eller tretak.

1.6 Bygningenes plassering:
Bygningene skal plasseres slik at bygningen får en naturlig å god tilknytnig til planert terreng, Grunnmurshøyde på over 0,5 meter tillates ikke.

Tomter som er merket som TUN skal bygges ut som tunbebyggelse. For å forsterke tunvirkning skal hovedmøneretningen innbyrdes enten legges pararelt eller i 90°på hverandre.
Mellom hvert tun skal det være en vegetasjonsstripe på 20 meters bredde.

1.7 Bevaring av vegetasjon:
I størst mulig grad skal vegetasjonen mellom tunene forsøkes bevart. Det tillates uthugging av høye trær for å bedre utsikt.

1.8 Bygningenes form
Alle utbyggingstiltak skal planlegges med tanke på harmoni der forholdene mellom bygningenes høyde og bredde skal være harmonisk, samt forholdene mellom bygningene i en gruppe må harmonere med hverandre. Takvinkel skal være mellom 22 og 32 grader.

1.9 Antenner mv.:
I byggeområde tillates det ikke antenner som sitter på toppen av hustak. Antenner skal festes på vegg. Det tillates eventuelt flaggstenger i høyde på 5,5 meter.

1.10 Parkering
Parkering skal skje på egen tomt
For hver hytteenhet skal det etablerest minst 2 vinterbrøyta parkeringsplasser. 

1.11 Rekkefølgebestemmelse avkjøring fra RV 40
Før fradeling av tomt/oppføring av bygning kan gjennomføres, må avkjøring etableres i henhold til plankart og lengdeprofil datert 16.9.03.

 

2 LANDBRUKSOMRÅDER

2.1 Innenfor område kan beites og foretas hogst.

 

6 SPESIALOMRÅDE

Spesialområde privat veg
6.1 Område skal brukes til adkomstsvei til fritidsboligene og driftsvei i landbruket.
6.1.1 Det skal etableres vinterbrøyta vei til enhver tomt.

Spesialområde vann- og avløpsanlegg
6.2 Innenfor området kan det bygges vann- og avløpsanlegg med tilhørende bygning for tekniske installasjoner.

 

FELLESBESTEMMELSER

Det tillates ikke gjerder på tomter som hindrer beiterettighetene i området eller allmenhetens rett til ferdsel.

Unntak fra reguleringsbestemmelsene kan gis ut fra plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon.


 

 
 
 
Nordre Aasberg
3580 Geilo
Tlf. 32 09 37 62
Epost:nordre.aasberg@c2i.net
Mob: Emil Steira 92 45 45 74
Mob: Gerd Aasberg 92 29 52 03